BRC Detectives en experten Antwerpen

Overspel en ontrouw

Het belang van de vaststelling van overspel mag niet onderschat worden. Hoewel we vandaag in een tijd leven schuldloze echtscheidingen is de vaststelling van overspel door tussenkomst van een privé detective en een gerechtsdeurwaarder nog steeds belangrijk. Het bewijs van overspel is geen reden tot echtscheiding meer maar kan als ‘grove fout’ nog wel degelijk zijn rol spelen in het echtscheidingsproces, voornamelijk op het financiële vlak van de vermogensverdeling en de alimentatie-uitkering. Bovendien kan de vaststelling van overspel de echtscheidingsprocedure aanmerkelijk bespoedigen. 

Ook indien u enkel de onzekerheid uit de weg wil ruimen kan ons onderzoek de waarheid aan het licht brengen en de rust laten wederkeren. Aarzel dus niet om ons kantoor te contacteren indien u vragen heeft omtrent dit onderwerp.

Omgansrecht gemeenschappelijke kinderen

De zorg voor onze kinderen is immer steeds aanwezig, ook wanneer u zich in een situatie van bv co-ouderschap met omgangsrecht bevindt. Maakt u zich soms wel eens zorgen over het welzijn van uw kinderen wanneer deze zich bij uw ex-partner bevinden. Vreest u ervoor dat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd of de beloofde zorgen niet voldoende worden uitgevoerd? Misschien bestaan er wel vermoedens dat er sprake is van ernstige verwaarlozing, psychische en/of fysieke mishandeling door ouders of verzorgers. 

 Om grip te krijgen op deze onzekere situaties is het aangeraden om beroep te doen op de diensten van ons kantoor. Neem alle twijfel weg en zorg voor zekerheid, want zekerheid geeft rust!

Vriendenkring kinderen

Plotse veranderingen in het gedrag, het uitgavepatroon of zelfs het uiterlijk van uw zoon of dochter, kunnen reden tot ongerustheid zijn. Plotselinge wijzigingen in de samenstelling van de vriendenkring kunnen dit gevoel tevens versterken. Liegen, spijbelen of erger, strafrechtelijk feiten, zijn van invloed op de persoonlijke ontwikkeling en de toekomst van uw kind. Het kan aangewezen zijn om op dat moment een beroep te doen op ons kantoor om duidelijkheid in de situatie te brengen gepast te reageren of de ongerustheid weg te nemen. 

Aarzel dus niet om ons kantoor te contacteren indien u vragen heeft omtrent dit onderwerp.

Beledigingen en pesterijen, stalking

Steeds meer mensen worden het slachtoffer van beledigingen en pesterijen. Een misnoegde buur, een jaloerse collega, een ex-partner, enz… Niet alleen in het echte leven maar ook via internet worden voornamelijk de sociale media (Facebook en dergelijke) vaak misbruikt om te pesten, te beledigen, huwelijksperikelen te beslechten, waarheden of onwaarden te verspreiden die de privacy van een persoon verstoren.

In de meeste gevallen gaat het om feiten die op zichzelf genomen niet strafbaar zijn, zoals het toesturen van bloemen en presentjes, achtervolgen, bespieden, opbellen en het versturen van brieven of e-mails. Ofschoon deze activiteiten niet illegaal zijn, zijn de contactpogingen voor de gepeste/gestalkte zeer ongewenst en misplaatst. Hierdoor wordt het dagelijks leven van de gepeste/gestalkte dusdanig beïnvloed dat deze zich in zijn bewegingsvrijheid beperkt of zelfs bedreigd voelt.

Stalking kan strafbare feiten inhouden of tot strafbare feiten leiden, zoals vandalisme, laster, smaad, mishandeling of bedreiging. De politie grijpt pas in op het moment dat zich reeds strafbare feiten hebben voorgedaan. Essentieel in deze dossiers is het aanleggen van een degelijk dossier waarin alle feiten worden bijgehouden en het verzamelen van afdoende bewijsmateriaal dat de feiten ondersteunt. 

 Wij stellen met u een plan van aanpak op om zo efficiënt en discreet mogelijk aan deze bewijsvoering te werken en erger te voorkomen.

Pesterijen op het werk

De normale gezagsuitoefening van een werkgever kan niet gelijkgesteld worden met pesten, zelfs al worden bepaalde situaties slecht beleefd door de werknemer, rekening houdend met zijn subjectiviteit en gevoeligheid. Het feit dat de persoon die zich slachtoffer voelt het gedrag als onrechtmatig ervaart, wil niet zeggen dat het gedrag dat ook werkelijk is.

Voorbeelden van pesterijen op het werk (bron FOD en rechtspraak)

  • het isoleren van een werknemer door hem te negeren, door aan zijn collega’s te verbieden met hem te praten, hem niet uit te nodigen op vergaderingen …
  • het verhinderen dat de persoon zich uitdrukt door hem voortdurend te onderbreken, en systematisch te bekritiseren;
  • de werknemer in diskrediet brengen
  • de werknemer geen enkele taak geven
  • de werknemer enkel nutteloze opdrachten opleggen
  • de werknemer onmogelijk uitvoerbare opdrachten opleggen
  • de werknemer de nodige informatie ontzeggen voor de uitoefening van zijn functie
  • de werknemer overladen met werk, …
  • de persoon van de werknemer als individu aantasten door hem te kleineren, door roddels over hem te verspreiden, kritiek te uiten op bijvoorbeeld zijn religieuze overtuiging, zijn afkomst, zijn huidskleur, zijn zwaarlijvigheid, zijn seksuele geaardheid, zijn afkomst, zijn privé-leven, …

Belangrijk is bewijs te verzamelen van dit pesten, geweld, of ongewenst seksueel gedrag. In feite kunnen alle middelen van recht worden aangewend zoals: brieven, nota’s, e-mail, SMS-berichten, ingesproken berichten op telefoon of GSM, berichten achtergelaten door derden op websites, elementen uit een strafbundel, medische verslagen, getuigenverklaringen, beelden van de bewakingscamera’s waarbij deze beelden eventueel in beslag kunnen genomen worden, enz… Wij stellen met u een plan van aanpak op om zo efficiënt en discreet mogelijk aan deze bewijsvoering te werken.